Avís Legal

A la Fundació Horta Sud ens importa la seguretat i privacitat de les dades personals que comparteixes amb nosaltres. Per això, hem actualitzat les nostres condicions d’ús i Política de Privacitat per adaptar-la al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016.

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és la nova llei de protecció de dades europea, substitueix a la llei anterior i va entrar en vigor el 25 de maig de 2018 per a tots els països membres de la Unió Europea, amb la fi proporcionar un major control i seguretat sobre les teues dades personals.

Llegisca atentament el següent avís legal relatiu al lloc web de FUNDACIÓ HORTA SUD, SERÀ HORTA SUD 2030 (www.serahortasud.org).

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

 1. Introducció

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web https://serahortasud.org (d’ara endavant, la pàgina web) titularitat de FUNDACIÓ HORTA SUD, amb CIF G46214490 i domicili social en C/ Verge de l’Olivar, 30 de Torrent.

L’accés a la pàgina web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

 1. Acceptació

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions i termes d’ús inclosos en el present Avís Legal.

Es recomana als Usuaris llegir atentament aquest Avís Legal de forma periòdica, ja que les condicions d’ús d’aquesta, recollides en l’esmentat Avís, poden sofrir modificacions.

FUNDACIÓ HORTA SUD, es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible a la pàgina web, indicant la data de l’última actualització en la part superior del document. Si vostè continua fent ús dels serveis prestats a la pàgina web, una vegada modificades les condicions d’ús d’aquesta, s’entendrà que accepta les modificacions realitzades en aquestes.

 1. Navegació, accés i seguretat

L’accés i navegació en aquest web site suposa acceptar i conéixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella. FUNDACIÓ HORTA SUD, realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitze en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que pogueren ocasionar-se durant aquesta.

El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que pogueren ocasionar-se als Usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels quals ha estat dissenyat el web site.

 1. Obligacions de l’usuari

4.1 Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web

Les condicions d’accés i ús d’aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari d’aquesta quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de FUNDACIÓ HORTA SUD, i contraria al present Avís Legal.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguen ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixen els drets de FUNDACIÓ HORTA SUD, o de tercers, o que puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o impedir la normal utilització d’aquesta per part d’altres usuaris.

4.2 Prohibicions

Queda prohibit l’ús d’aquesta web amb finalitats il·legals o no autoritzats, en concret i sense caràcter taxatiu:

 • Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la mateixa imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).
 • Realitzar, usant els continguts d’aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com a enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar
 • Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre programari o programa informàtic que puga provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquesta pàgina web.

 

 1. Actualitat

La informació que apareix en aquest web site és la vigent en la data de la seua última actualització. El Titular es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest web site.

 

 1. Propietat intel·lectual

La Fundació Horta Sud permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, en els termes establerts per l’instrument legal CC BY SA de Creative Commons, d’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradiga amb la llicència o avís que puga tindre una obra i que és la que preval.

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, i modificada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol (que al seu torn transposa la Directiva 2013/37/UE), regulen la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D’acord amb aquesta normativa,

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

 • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
 • Citar sempre la font de la informació.
 • Mencionar la data de l’última actualització de la informació.

Cal esmentar sempre la font (Serà Horta Sud 2030) llevat dels casos en què hi haja una llicència específica, on caldrà reconéixer l’autoria i la titularitat dels drets d’explotació.

 1. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de FUNDACIÓ HORTA SUD, o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d’aquesta pàgina web que siga objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no podran utilitzar-se marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al Titular.

8. Política de Privacitat

Si vol conéixer la nostra política de privacitat o de protecció de dades pot consultar la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

 1. Política de Cookies

Si vol conéixer la nostra política de Cookies, pot consultar la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

 1. Hiperenllaços

L’usuari que vulga introduir enllaços des de les seues pròpies pàgines web a la de SERÀ HORTA SUD 2030, haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes evite les responsabilitats derivades de la Llei:

1) L’enllaç únicament vincularà amb l’home page o pàgina principal però no podrà reproduir-la de cap manera (in-*line links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

2) Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquen a aquesta pàgina o permeten la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les d’aquesta i, en qualsevol cas, quan es visualitzen conjuntament amb continguts aliens a ella de manera que: (I) produïsca, o puga produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) supose un acte de comparació o imitació deslleial; (III) servisca per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi de FUNDACIÓ HORTA SUD o (IV) de qualsevol altra forma resulte prohibit per la legislació vigent.

3) No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre SERÀ HORTA SUD 2030,  o sobre les activitats que desenvolupa.

4) En cap cas, s’expressarà a la pàgina on se situe l’enllaç que SERÀ HORTA SUD 2030 ha prestat el seu consentiment per a la inserció del mateix o que, d’una altra forma, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

5) Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu de SERÀ HORTA SUD 2030, dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per FUNDACIÓ HORTA SUD, i sempre que es permeta, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web de SERÀ HORTA SUD 2030, en la forma establerta en aquesta clàusula.

6) La pàgina que establisca l’enllaç haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguen il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (ii) induïsquen o puguen induir en l’Usuari la falsa concepció que SERÀ HORTA SUD 2030, subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (iii) resulten inadequats o no pertinents amb l’activitat de SERÀ HORTA SUD 2030, en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

En qualsevol cas, FUNDACIÓ HORTA SUD, es reserva el dret a prohibir els enllaços a la seua pàgina web i a exigir la seua retirada quan aquests no complisquen les condicions exigides en aquest apartat.

 1. Responsabilitat

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què puga incórrer o dels perjudicis que es puguen causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la pàgina web.

FUNDACIÓ HORTA SUD, no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessen derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l’empresa, dels retards o bloquejos en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.

FUNDACIÓ HORTA SUD, no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessen derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessen aparèixer en aquesta pàgina web.

D’aquesta manera, FUNDACIÓ HORTA SUD, tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguen visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través de la pàgina web, excepte en aquells supòsits previstos en l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari considere que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats haurà de posar-los en coneixement de FUNDACIÓ HORTA SUD, seguint el procediment establert a l’apartat 9 d’aquest Avís Legal.
Els enllaços no representen necessàriament l’existència de relació entre FUNDACIÓ HORTA SUD, i els particulars i entitats titulars de les pàgines a les quals donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de FUNDACIÓ HORTA SUD, amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d’elles. FUNDACIÓ HORTA SUD, es reserva el dret a retirar de manera unilateral i a qualsevol moment els links que apareixen a la seua pàgina web.

FUNDACIÓ HORTA SUD, no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre dany que no siga directament imputable a ella.

FUNDACIÓ HORTA SUD, s’eximeix de responsabilitat quant a les “cookies” que tercers aliens poguessen instal·lar en el disc dur de l’ordinador de l’usuari.

 1. Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que calgués efectuar deuran enviar un correu electrònic a rgpd@fundaciohortasud.org o enviar una comunicació escrita a FUNDACIÓ HORTA SUD, c/ Verge de l’Olivar, 30 de Torrent.

Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest web site i totes les relacions que poguessen derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest web site serà de competència dels tribunals de València.

PROTECCIÓ DE DADES

Si vol conéixer la nostra política de protecció de dades, consulte la nostra POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.

POLITICA DE COOKIES

Si vol conéixer la nostra política de Cookies, consulte la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE

Les dades identificatives de FUNDACIÓ HORTA SUD són:

CIF G46214490

Pot contactar amb nosaltres a través dels següents mitjans:

Telèfon: (+34) 961 553 227 i Email: rgpd@fundaciohortasud.org